Cigarette paper

Giấy thuốc lá là phong bì gói thuốc lá. Đây là một loại giấy đặc biệt cho sản xuất công nghiệp và để cuốn thuốc lá cầm tay. Giấy chất lượng cao từ bột giấy hóa học được sử dụng.
Giấy thuốc lá cùng với các loại giấy khác nằm trong nhóm các loại giấy chuyên dụng được phân biệt bằng cách đáp ứng các tính năng cụ thể theo yêu cầu của các chức năng và mục đích sử dụng cụ thể của chúng.

Giấy gói thuốc lá

Là loại giấy được dùng để gói phần bên ngoài của điếu thuốc lá

 • Khối lượng: 21b –
 • Dùng để: Giấy thuốc lá – phong bì gói thuốc lá.
 • Lưu ý: 21b –

Giấy gói thuốc lá

Là loại giấy được dùng để gói phần bên ngoài của điếu thuốc lá

 • Khối lượng: 21b –
 • Dùng để: Giấy thuốc lá – phong bì gói thuốc lá.
 • Lưu ý: 21b –

Giấy gói thuốc lá

Là loại giấy được dùng để gói phần bên ngoài của điếu thuốc lá

 • Khối lượng: 21b –
 • Dùng để: Giấy thuốc lá – phong bì gói thuốc lá.
 • Lưu ý: 21b –

Giấy gói thuốc lá

Là loại giấy được dùng để gói phần bên ngoài của điếu thuốc lá

 • Khối lượng: 21b –
 • Dùng để: Giấy thuốc lá – phong bì gói thuốc lá.
 • Lưu ý: 21b –